martes, 13 de diciembre de 2011

VB2010 Conectarse a una BD via DNS o DSN

Funcion para conectarse a Base de datos, cualquiera, via DNS desde visual basic 2010.

'Funcion para conectarsea base de datos DB2
  Public Function Conectar(ByVal Servidor As String, ByVal Usuario As String, ByVal Password As String) As Boolean
    cnString = "DSN=SPEED;Uid=" & Usuario & ";Pwd=" & Password & ";"
    conn = New OdbcConnection(cnString)
    Try
      Cursor.Current = Cursors.WaitCursor
      'Aperturamos conexión
      conn.Open()
      If conn.State = ConnectionState.Open Then Conectar = True Else Conectar = False
      Cursor.Current = Cursors.Default
    Catch ex As Odbc.OdbcException
      MessageBox.Show("Error: " & ex.ToString & vbCrLf)
    End Try
  End Function

0 comentarios:

Publicar un comentario